O SPOLOČNOSTI

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. bola založená v júni roku 2014 a je ako správca konkurznej podstaty a reštrukturalizačný správca zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom S1719.


Cieľom našej spoločnosti je poskytnutie komplexnej právnej pomoci klientom v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií a zastupovanie klientov v súvisiacich právnych konaniach tak v pozícii veriteľa, ako aj v pozícii úpadcu.

Naše služby zahŕňajú zastupovanie klientov – veriteľov v konkurznom konaní s cieľom uspokojenia ich pohľadávok z majetku subjektov v konkurze, ako aj zastupovanie dlžníkov pri spracúvaní návrhov na vyhlásenie konkurzu resp. reštrukturalizačných návrhov spolu s vypracovaním reštrukturalizačných posudkov a plánov.